ANUNŢ CONSULTARE PUBLICĂ

În temeiul dispoziţiilor art. 7, alin. 13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare primarul comunei Străoane , judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Vrancea Curata”, să exercite, în numele şi pe seama Unitatii Aadministrativ -Teritoriale comuna Străoane delegarea gestiunii serviciului privind colectarea deseurilor municipale si transportul acestora la punctele/statiile de transfer la nivelul Zonei X, judetul Vrancea pentru proiectul „ Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Vrancea” şi supunerea acestuia spre aprobarea forumului deliberativ.