Statutul Comunei

Art.1 (1) Prezenta hotarâre are ca obiect stabilirea statutului comunei Straoane, judetul Vrancea, din România. (2) Unitatea administrativ-teritoriala careia i se aplica prevederile prezentului statut este comuna Straoane, judetul Vrancea.

Art.2 (1) Comuna este unitatea administrativ teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala, reunite prin comunitatea de interese si traditii. Comuna Straoane este alcatuita din patru sate componente: satul STRAOANE, care este satul resedinta a comunei; satul MUNCELU, satul REPEDEA si satul VALENI si catunul TALAPAN-VARNITA. (2) În satul resedinta de comuna Straoane, sunt grupate autoritatile si institutiile publice reprezentative, dupa cum urmeaza: Primaria, Politia, Farmacia, Dispensarul uman, Scoala Coordonatoare, Dispensarul veterinar, Sediul telefoane, C.E.C., Directia de Posta.

Art.3 si 4 – Nu se aplica.

Art.5 (1) Comuna Straoane este persoana juridica de drept publica. Are capacitate juridica deplina si patromoniu propriu. (2) Comuna Straoane poate intra în raporturi juridice cu alte autoritati sau institutii publice, cu persoane juridice române sau straine, indiferent de natura acestora, precum si cu persoane fizice, în conditiile legii.

Art.6 a) Comuna Straoane se întinde pe o suprafata de 5.354 ha. si este delimitata la: Nord-Est de teritoriul comunei Fitionesti, despartite prin apa Zabrauciorului, la Est: teritoriul orasului Panciu; la Sud: comuna Tifesti; la vest: comunele Vidra si Racoasa. Satele componente sunt amplasate astfel:

Satul MUNCELU: în partea de Nord-Est a comunei, cu un numar de: 1.014 locuitori;

Satul REPEDEA: în partea de Sud-Vest a comunei, cu un numar de: 416 locuitori;

Satul VALENI: în partea de Sud a comunei cu o populatie de: 75 locuitori;

Satul STRAOANE – resedinta comunei – este pozitionat în centrul comunei si are o populatie de: 2.560 de locuitori;

Catunul TALAPAN-VARNITA este asezat în Nord-Vestul comunei si are un numar de: 56 de locuitori.

b) Comuna Straoane are o populatie formata numai din români, fara alte etnii, cu numai câteva familii de romi, care nu pot reprezenta o enitate etnica.

Despre vechimea si aparitia comunei Straoane nu se cunosc date prescrise, pentru ca nu s-au gasit documente care sa ateste momentul aparitiei ei. Primele atestari documentare au fost gasite cu referire la anul 1974, când a început constructia bisericii „Sfântul Nicolae Vechi”din Straoane de sus, dar primele asezari din aceasta zona se considera a fi aparut cu multi ani în urma.

c) Ocupatia preponderenta a populatiei comunei este munca în agricultura, viticultura si cresterea animalelor.

În comuna îsi desfasoara activitatea comercianti, persoane fizice si asociatii familiare, autorizati administrativ, meseriasi, liber profesionisti, prestari de servicii la domiciliul clientului si alte asemenea, precum si societati copmerciale cu profil de comert, productie si prestari de servicii în agricultura si viticultura, cum ar fi: Vincon Vrancea, Agromec Straoane.

Datorita zonei geografice în care este situata comuna Straoane are si amenajari turistice, cum ar fi : Pensiunea Agroturistica Talapan si Popasul Turistic Valea Câmpului.

d) Localitatea de resedinta a comunei este satul Straoane.

e) Principala autoritate a administratiei publice locale este Primaria, care are sediul în satul de resedinta a comunei.

f) Legatura dintre satele componente se face printr-o retea de drumuri care sunt practicabile si deasemenea, comuna este strabatuta dinspre Sud spre Nord de Drumul National 2L Tisita-Soveja.

g) Principalele institutii din domeniul educatiei sunt cele patru scoli din cele patru sate componente si cele patru gradinite de pe lânga aceste scoli.

Deasemenea, în comuna Straoane, în subordibnea Consiliului local functioneaza:

Institutia publica de asistenta sociala a persoanelor cu handicap grav;

Institutia publica Camin cultural, cu 4 camine culturale în activitate;

Institutia publica Biblioteca comunala.

h) Activitatea economica a comunei este influentata de marile suprafete de vita-de-vie, aproximativ 1.000 ha. detinuta de cetatenii comunei, care face ca acestia sa-si dezvolte capacitatile de depozitare si prelucrare a strugurilor, în unitati gospodaresti proprii.

Starea economica a comunei noastre este foarte mult influentata si de suprafata foarte mare de terenuri cu vegetatie forestiera de aproximativ 1.800 ha. proprietate privata.

Un sector de activitate care se dezvolta la nivelul comunei Straoane este cel al cresterii animalelor, atât în gospodarii proprii, cât si în exploatatii agricole organizate.

Deasemenea, pe raza comunei îsi desfasoara activitatea 5 ateliere de croitorie, 1 atelier de confectionat mobila, 2 brutarii, 4 siforarii, 2 mori de cereale, 22 spatii comerciale, unde se desfac o gama larga de produse si un serviciu Cablu TV ce apartine COMTEL Panciu si deserveste un numar de 414 abonati.

Activitatea de comunicatii telefonice se asigura de ROMTELECOM Vrancea si deserveste un numar de 450 de abonati si asigura si functionarea telefoanelor publice din comuna.

i) În subordinea Consiliului local al comunei Straoane, functioneaza urmatoarele servicii:

Serviciul public de alimentare cu apa a comunei;

Serviciul public de închiriere a pasunii comunale;

Serviciul public de pompieri voluntari, pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

Serviciul public de asistenta sociala;

Serviciul public de amenajare si întretinere a drumurilor;

Serviciul public de apa a padurilor private;

j) Comuna are un inventar cuprinzând bunurile din domeniul public si privat al comunei, care este cuprins în Hotarârea nr.908/2002 a Guvernului României – anexa nr.50.

k) Partidele politice care îsi desfasoara activitatea în comuna Straoane sunt: P.S.D.; P:R.M.; P.N.T.-C.D.; P.D.; P.N.L.

Art.7 Comuna Straoane se încadreaza la rangul IV, stabilit potrivit prevederilor Legii nr.351/2001, privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national, Sectiunea a IV-a „Reteaua de localitati”.

Art.8 Activitatea administratiei publice locale este asigurata de catre Consiliul local comunal, care are sediul în satul de resedinta – Straoane, are un numar de 13 consilieri alesi, din care: P.R.M. = 1; P.N.L.-P.D. = 4; P.N.T.-C.D. = 1; P.D.S. = 7.

Consiliul local actual al comunei Straoane a fost constituit la data de: 19 iunie 2004.

Art.9 Persoanele nascute în comuna Straoane pot primi la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul si certificatul de fiu/fiica al/a comunei în cadrul unei festivitati organizate de primar.

Art.10 Persoanele fizice, române sau straine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural sau alte persoane importante pentru localitatea noastra, pot primi titlul de „Cetatean de Onoare”, bucurându-se de anumite drepturi pe toata perioada vietii sale.

În cazul savârsirii unei infractiuni sau a unei fapte rusinoase titlul de mai sus va fi retras.

Art.11 Locuitorii comunei vor fi consultati prin referendum asupra problemelor de interes deosebit pentru localitate. Referendumul va fi organizat în toate satele si catunele comunei.

Art.12 (1) Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate.

(2) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa acestuia, sau a unei treimi din numarul consilierilor în functie.

(3) Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.

(4) Adunarea cetateneasca este valabil constituita în prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.

(5) Propunerile se consemneaza într-un proces-verbal, se înainteaza primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima sedinta, în vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul.

(6) Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.

Art.13 În afara referendumului local sau a adunarilor cetatenesti, în statut se pot prevedea si alte forme de consultare directa a cetatenilor, potrivit unor eventuale traditii locale, si se va descrie modul de organizare si desfasurare a acestora.

Art.14 (1) Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrative este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea publica si în proprietatea privata ale acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

(2) Bunurile care apartin unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.

(3) Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie într-o anexa la statut, care se actualizeaza anual.

(4) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.

Art.15 (1) Bunurile aflate în proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale si cele din proprietatea privata a acesteia pot fi date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în conditiile legii sau pot fi atribuite în folosinta gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.

(2) Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privata a comunei, în conditiile legii.

(3) Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.

Art.16 Consiliul local poate hotarî cooperarea sau asociarea cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, precum si de stabilire a relatiilor de parteneriat cu unitati administrativ-teriroriale din alte tari.

Art.17 Cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale sau internationale ale administratiei publice locale, se face în vederea promovarii unor interese comune.

Art.18 Potrivit dispozitiilor legale în vigoare, consiliul local hotaraste modalitatea de atribuire si schimbare a denumirilor de strazi, piete si de obiective de interes public local.

Art.19 Consiliul local hotaraste cu privire la însemnele specifice ale localitatii si modalitatile de utilizare a lor.

P R I M A R ,

Vasile Zbîrciog