Anunț privind indexarea cu rata inflației de 3,8% a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

In conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si in baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, toate cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul comunei Straoane, jud. Vrancea , aduce la cunostinta publica ca a initiat urmatorul proiect de act normativ, care urmeaza a fi supus spre aprobarea Consiliului local al comunei Straoane, jud. Vrancea:


PROIECT DE HOTARARE
privind indexarea cu rata inflatiei de 3,8% a impozitelor si taxelor locale in comuna Straoane, pentru anul fiscal 2021
Aducerea la cunostinta publicului se face prin:
a) Afisare la sediul Primariei comunei Straoane, jud. Vrancea;
b) Publicarea in pagina proprie de intemet.
Cei interesati pot transmite in scris, patala data de 27.05.2020, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ, se vor
depune la registratura primariei com. Straoane, jud. Vrancea